Det viktigaste från styrelsemöte i Naturskyddsföreningen i Kalmar län 2019-03-12

Länsstämman 2019 ordnas av Ölandskretsen den 28/4, på Allégården i Kastlösa på södra Öland. Kallelse med program och ombudsreglerna lades ut på Länsförbundets hemsida och mailades till alla kretsar den 4 mars, 2-4 personer per krets. Alla medlemmar är välkomna.Anmälan senast 18/4, men för ombud gäller 4/4, bägge till jan.herrmann@lnu.se. Valberedningen utgörs i år av Ingemar Karlsson från Emmaboda, Robert Gunnarsson från Kalmar och Eva Öberg från Öland, den sistnämnda sammankallande. Länsförbundet står för arrangemanget (ca 10.000.- + ev. cykelhyra 5.000.-, se § 5), kretsarna står för sina ombuds transportkostnader, Länsförbundet för dess styrelses dito. Ett brev med kallelse, dagordning, verksamhetsberättelse och de nya stadgarna kommer Jan snarast att skicka ut brev till alla kretsar, inklusive klarare information om anmälningstider. Förslag på verksamhetsplan och budget tas fram av Claes Gårdinger.

Nya stadgar för både länsförbund och kretsar beslutades vid Riksstämman i Uppsala i juni 2018, att under våren 2019 införas. Revisionerna är ganska måttliga, handlar mest om mer utvecklade skrivningar om föreningens mål och syften. Jan skickar ut en mall för förslaget till kretsarna i mars. Här diskuterades också om den nuvarande modellen för kretsarnas representantskap, dvs en ordinarie + en ersättare från varje krets bör behållas. Ett alternativ kan vara att valberedningen får leta intresserade från hela länet, eller möjligen från vardera de tre ”valkretsarna” södra, mellersta och norra delen av länet. Problemet är kopplat till att flera kretsar inte finns med alls i Länsförbundets styrelse och kanske kommer att diskuteras vid länsstämman.

Länsförbundets Naturvårdspris 2019, sista nomineringsdag var satt till 28/2, efter en förlängning finns nu tre nominerade namn. Utifrån vid nomineringen inskickade fakta kommer nu dessa tre förslag att bedömas av priskommittén Claes Gårdinger, Kuno Nilsson och Jan Herrmann.

Vattenrådskursen genomförs nu 16/3, arrangerad av Jan Herrmann och Staffan Arvegård, med syftet att inspirera personer och kretsar att engagera sig i lämpliga lokala vattenråd, inbjudan har gått till alla kretsar i Region Sydost och alla medlemmar i Kalmar län (med kända mailadresser). Ca 35 deltagare har anmält sig till kursen, Länsförbundet står för arrangemanget inkl mat, medan deltagarnas respektive kretsar står för resa och ev. logi. För mer detaljer, se januari-protokollet.

Mark- och miljööverdomstolen i Växjö tagit domslut för mätning vid återpumpning av läckvatten vid en dämning i Kuleboån.

Kretsarnas kretsstämmor hålls nu i mars, då ska väljas dels ombud till länsstämman, dels ledamöter till styrelsenför Länsförbundet.

Skogsstyrelsens rapport om ökad skogsproduktion, ”Skogsskötsel med nya möjligheter”, kom i november. Rapporten är starkt produktionsinriktad, men tar föga hänsyn till olika naturvårdsaspekter. I yttrandet från Östergötlands och Kalmars länsförbund påtalas bristen av naturvårdsaspekter, såsom främmande trädslag, lövträdsbehovet, att kloning ger låg genetisk variation, betesskador, klimateffekter, biologisk mångfald med hjälp av död ved med mera. Dessutom konstateras ”… att ett nationellt skogsprogram måste skapas genom samverkan med alla berörda grupper och intressen, och oberoende ekologer och forskare måste ingå i arbetsgruppen. Denna rapport uppfyller inte regleringsbrevets krav och har även i övrigt så många och allvarliga brister, att hela processen behöver börjas om.”.

Vid Viltförvaltningsdelegationens möte handlade främst om om älg (vikande populationsstorlekar, skador), men även dov- och kronhjort. Älgen vill helst äta RASE (rönn, asp, säl, ek), men annars tall. Men när mest gran planteras går den även på denna, vilken dock inte är så bra för älgen. Vildsvin orsakar allt fler trafikolyckor, men jagas allt mindre, pga att de är nattaktiva och svårjagade. Skarvar inventerades nyligen; längs hela Sveriges ostkust häckar ca 57.000 individer. Vitkantad gås ger mycket skördeskador, och vid räkning nyligen fanns det ca 100.000 individer.

Chalmersforskning kring naturbetesmarker, en studie utförd tillsammans med lantbrukare, ger ett bredare perspektiv på idisslarnas klimatpåverkan, dvs inte bara effekten av metanavgång. Man påpekar att gräsmarker och dess betesdjur har minskat under de senaste decennierna, vilket medför att detta slags miljöers biologiska mångfald minskat. Rapporten försöker väga in faktorer som djurvälfärd, biologisk mångfald och ekosystemtjänster, och konstaterar att betande djur är en förutsättning, men att även produktion av mjölk och kött samt ekonomi är oundvikliga faktorer, liksom brukningsenheternas storlek. Via analyser av ett antal typgårdar, arealstödens realism och för det bredare samhället önskvärda ekosystemtjänster, ges ett antal förslag för bättre värdering av de senare. Vi konstaterade att detta arbete är i linje med naturvårdens tänkande.

Naturvårdsexkursionen2019, dvs till 2018 års naturvårdspristagare till skogar i Oskarhamns-trakten, kommer förhoppningsvis att genomföras i maj.

Årsmöten för Miljöorganisationernas KärnavfallsGranskning (MKG) respektive Föreningen Kalmar Folkrörelsearkiv kommer att deltas i, mer info senare av Claes Gårdinger.

Dataskyddsförordningen GDPR bör införas av alla kretsar, Jan Herrmann kommer att informera mer på länsstämman 28/4.

Rikskonferensen 2019 blir 11-13/5 i Kristianstad, anmälan senast 31/3. Alla medlemmar kan delta, förhoppningsvis kommer flera kretsar att vara representerade.

Den som önskar få det kompletta protokollet kan kontakta jan.herrmann@lnu.se

Jan Herrmann, sekreterare i Länsförbundet

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.