Det viktigaste från styrelsemöte i Naturskyddsföreningen i Kalmar län 2019-01-23

Länsstämman 2019 ordnas av Ölandskretsen den 28/4, på Allégården i Kastlösa på södra Öland. På fm blir det exkursion ut på Alvaret med Pav Johnsson, sedan lunch och sedvanliga förhandlingar. Alla medlemmar är välkomna. Länsförbundet står för arrangemangets kostnader, kretsarna står för sina ombuds transportkostnader.Valberedningen ska i år vara sammansatt av en person från Emmaboda (Ingemar Karlsson klar), Kalmar och Öland.

Nya stadgar för både länsförbund och kretsar beslutades vid Riksstämman i Uppsala i juni 2018, att under våren 2019 införas. Revisionerna är ganska måttliga, handlar mest om mer utvecklade skrivningar om föreningens mål och syften. Jan skickar ut en mall för förslaget till kretsarna i mars.

”Våtmarkspengar”, dvs från Riks har utlysts möjlighet att söka pengar från kretsar eller länsförbund för satsningar på anläggande av våtmarker, satsningen kallas för ”Tid för våtmark”. Det kan handla om hel- eller delfinansiering tillsammans med t ex LONA, LOVA eller Landsbygdsprogrammet (Jordbruksverket). Ansökan skall vara inne senast 1/4, men en ny utlysning planeras ske till i höst, preliminär ansökan ska vara inne senast 1/10.

Länsförbundets Naturvårdspris 2019 informerades i november om utlysning av till alla kretsars förtroendevalda. Intresset var något svalt, men när detta sammandrag skrives i mars föreligger tre förslag. Priskommittén kommer senast i början av mars ge ett förslag på, och styrelsen besluta, en pristagare.

Vattenrådskursen, dvs en endagskurs om Vattenråd och vattenvård, med syftet att inspirera personer och kretsar att engagera sig i lämpliga lokala vattenråd, har skapats av Jan Herrmann och Staffan Arvegård, och genomförs 16/3 på Skälby gård i Kalmar. Man har inbjudit flera ”prominenta” föreläsare såsom vattenvårdsdirektör Irene Bohman från Vattenmyndighetens kansli för södra Östersjöns vattendistrikt i Kalmar och för vattenfrågor på NF-Riks ansvariga Mia Svedäng, samt lokala bidragare som Renate Foks från Ostkustens vattensamling och Jan Herrmann från Ölands vattenråd. Deltagare från Kalmar län ges visst företräde. Länsförbundet står för arrangemanget inkl mat, medan deltagarnas respektive kretsar står för resa och ev. logi.

Mark- och miljödomstolen i Växjö tagit domslut för mätning vid återpumpning av läckvatten vid en dämning i Kuleboån.

Nybrokretsen bevakar ärendet med Svenska Kraftnäts planer på mark- eller luftkabel för högspänningsledningen genom Nybro kommun, där förslaget är luftkabel. Såväl berörda kommuner som markägare och Naturskyddsföreningen förordar markkabel, av hänsyn till människor, djur och miljön, samt att det innebär en större säkerhet. Dessutom anser man att naturvärdesinventeringen är av tveksam kvalitet.

Medborgarförslag har inlämnats till Nybro kommun, att densamma snarast bör ta fram en klimatomställningsplan, och på olika sätt aktivt bidrar till att såväl kommunens egna som näringslivets åtgärder kan underlätta detta.

Skogsstyrelsens rapport om ökad skogsproduktion, ”Skogsskötsel med nya möjligheter”, kom i november. Rapporten är starkt produktionsinriktad, med tillväxt dels som klimatåtgärd genom koldioxidlagring, dels att tillgodose skogsnäringens behov av mer virke, men tar föga hänsyn till olika naturvårdsaspekter, alltså följandes de nya katastrofala politiska signalerna. Ett yttrande från Östergötlands och Kalmar länsförbund, i samarbete med SOF Birdlife, arbetas nu med, där Jan Brenander från Oskarshamn deltar.

Viltförvaltningsdelegationen i Kalmar län beslutade i november att tillåta licensjakt på tre (3) lodjur i Kalmar län. Svenska Rovdjursföreningen, en ideell förening som arbetar för rovdjurens rätt att leva i livskraftiga stammar i naturen, och vill öka förståelsen för rovdjuren, lämnade in en gedigen överklagan till Förvaltningsrätten, till vilken vi anslöt oss. Det har gjorts en ny skarvinventering där man kommer fram till att det egentligen skett en rejäl ökning av skarvbeståndet jämför med tidigare inventeringar då man nu använt sig av andra metoder för att uppskatta antalen.

Vid en konferens kring dessa frågor i Stockholm i januari var vi representerade. Där presenterades bl.a. att skarven i de stora sjöarna och delar av Östersjökusten minskar, pga av konkurrens från vitkindad gås om häcknings-öar,eller kanske predation från den ökande havsörnsstammen; att ”gamla skarv-öar” efter ett antal år efter att de övergivits av skarven uppvisar en artrik och speciell flora; att tranor och ffa vitkindad gås idag verkar medföra större problem än skarvar genom skördeförluster och predation på t ex grodor; att generellt det största hotet mot biologisk mångfald är att stora områden som varit betesmark nu blir granskogsområden.

Domstolsbeslut angående tjädermiljöer gynnar skogarnas bestånd av tjäder genom ett prejudicerande beslut i Mark- och Miljödomstolen (Växjö) att Skogsstyrelsen ska utfärda föreläggande att vid avverkning av skog i högre grad försiktighetsåtgärder måste vidtas för att skydda tjäderstammen, särskilt kycklingarna.

Den som önskar få det kompletta protokollet kan kontakta jan.herrmann@lnu.se

Jan Herrmann, sekreterare i Länsförbundet

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.